?rsmøde i lokalforeningen d. 14.3.2007

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. ?rsberetning v. formand, Hans Hüttel
3. Regnskab v. Peter Stampe
4. Indlæg v, Anders Horst , sekretariatsansat
5. Ideer til kommende arrangementer
6. Valg til lokalforeningsledelsen
7. Evt.

ad 1: Ordstyrer blev Kirsten Worm. Referent blev Lene Nørgaard Rasmussen.

ad 2: Beretning: den fulde skriftlige beretning kan du se på lokalforeningens hjemmeside. Her har du et resume: Hans fortalte kort om lokalforeningen her og nu, om Priorgade-centret, om de 3 lokalgrupper, om de landsdækkende kampagner, samt om vore lokale aktiviteter i årets løb.
Af sidstnævnte fremhævede Hans især:

– vores andel i kulturnatten, hvor 2-300 nordjyder deltog.
– vores aktion i forbindelse med modstand mod renditions.
– vores fakkeltog d. 10.12

Ved disse 3 arrangementer fik vi flot PR på TV

-vores deltagelse i frivilligmarkedet.
-ved face-to-face-kampagnen blev der hvervet rigtig mange nye medlemmer. I stor-Aalborg er der
over 8.000 medlemmer af AI!
-vores kunstauktion i Haraldslund
-lidt om vores indsamlingsbøsser i butikkerne
-om vore filmaftener i forbindelse med Aktivmøderne
-den eferhånden meget reducerede bemanding (kun x1 aften om ugen) af Priorgade, hvilket bl.a. har at gøre med den lave arbejdsløshed.

Afenens arrangement med Dina Yafasova blev aflyst p.g.a. sygdom. Det søges afholdt i maj. ell. april . Hold øje med hjemmesiden m.h.t. dato.

Beretningen blev godkendt.

ad 3: Der var ingen særlige kommentarer til regnskabet. Ubalancen skyldes manglende bilag. Vi tilstræber, at kasseudtog nu kommer på færrest mulige hænder, helst kun et par hænder!.
Regnskabet blev betinget godkendt. Det godkendes endeligt, hvis revisor (ikke til stede) kan godkende det, hvilket sandsynligvis sker indenfor en uges tid.

ad 4: Anders Horst , som er ansat i sekretariatet havde et indlæg om aktioner på landsplan og Kampagner fremover.

ad 5: Søndag d. 20.5 bliver der et arrangement på Kunstmuseet i Aalborg om `kunsten at dele`.En del folketingspolitikere og diplomater, samt Jacob Holdt har givet tilsagn om at medvirke.

Kulturnatideèr efterlyses. Temaet er i år `007` . Måske kunne vores overskrift være: `License to Kill?` Lokalforeningsledelsens medlemmer modtager hjertens gerne ideèr.

ad 6: Desværre ønskede Henrik Eilers ikke genvalg. Henrik har ydet en
særdeles værdifuldt indsats i lokalforeningsledelsen, som han hermed får STOR tak for!
Det lykkedes ikke at få andre til at stille op til lokalforeningsledelsen. Den ser nu således ud.

Peter Als (repræsenterer os i lokalforeningsrådet), Hans Hüttel, Lene Nørgaard Rasmussen, Peter Holm Stampe, Maria Skov Sørensen og Kirsten Worm

ad 7: Der blev gjort lidt reklame for aktivmøderne. Næste aktivmøde er d.3.4 kl 19.00, hvor vi efter mødet (d.v.s. efer 1 timestid) vises filmen `Osama`.

Mødet sluttede efter 1½ time i `god ro og orden`.

Referent: Lene Nørgaard

Skriv et svar