Møde om udviklingen af Amnesty-Aalborg 13. januar 2010

Deltagere:
Søren, Mette, Susanne, Ben, Morten, Eli, Anna, Knud Preben, Aage, Karen Margrethe, Erik, Hans, Lene, Peter S., Peter A og Jes (referent)

Referat

Formålet med mødet var at diskutere, hvad Amnesty i Aalborg skal arbejde med i 2010. ?Som inspiration til diskussionerne havde lokalforeningens ledelse lavet et udkast til handlingsplan
(http://www.amnesty-aalborg.dk/2010/udkast.pdf) samt en lille folder, der fortæller lidt om de mange muligheder der er for at være aktiv i Amnesty, afhængigt af, hvor meget tid man har til rådighed. (http://www.amnesty-aalborg.dk/2010/folder.pdf).??Brainstorm om ideer til udvikling af kulturen i AI-Aalborg (20 minutter)

Der fremkom følgende ideer:

Kommunikation
– Løbende opdatering af hjemmesiden
– Mulighed for tilmelding til lokalt nyhedsbrev via hjemmesiden
– Hjemmesiden skal give alle mulighed for at vide hvad der foregår/skal foregå
– Plancher/stand eller lignende, som kan bruges til at gøre opmærksom på AI-Aalborg på festivaller o.lign.
– Medlemsmøder med e-mail-indkaldelse flere gange årligt
– Database via hjemmesiden over aktive med angivelse af hvem der vil og kan hvad
– Liste over aktuelle aktiviteter på hjemmesiden (=handlingsplan)

Foreningens kultur

– ?Mentor?-ordning for nye medlemmer
– Velkomstguide til nye medlemmer
– Introduktion af nye medlemmer
– Ordentlig afsked med aktive medlemmer, der ønsker at holde op
– Mere genkendelig navngivning af lokalgrupper/fangegrupper evt. med nr. i parentes
– Mulighed for at have forskellige aktivroller på forskellige tidspunkter afhængigt af den enkelte muligheder
– Varetagelse af pedelvirksomhed (rengøring og klargøring til møde) i Danmarksgade 7
– Sociale aktiviteter og socialt samvær

Motivation

– Etablering af fokusgrupper, f.eks. om demokrati og menneskerettigheder i 3. verdenslande, kvinderettigheder, svage gruppers værdighed, menneskerettigheder i Europa og den europæiske menneskerettighedsdomstol
– Medlemsarrangementer med film og/eller oplæg
– Et arrangement forår/sommer udover fakkeltoget 10.12.
– Diskussion af aktiviteter i AI-Aalborg (1 time)

Diskussionen foregik på baggrund af oplæg fra Lene, Peter A., Hans og Ben.

Lene fortalte om aktiviteten i lokalgruppe 903 (sygeplejegruppen). Gruppen har over årene arbejdet for forskellige samvittighedsfanger, én ad gangen. Sommetider har man samarbejdet med grupper i andre lande, der arbejdede for den samme fange. Gruppen holder møde ca. én gang om måneden i Danmarksgade 7. Gruppen lægger også vægt på det sociale. Hvis man har lyst til at indgå i gruppen kan man henvende sig til et af medlemmerne af gruppen (www.amnesty-aalborg.dk). Det er bestemt ingen betingelse, at man skal være sygeplejerske for at blive medlem af gruppen.

Peter A. tog afsæt i folderen med oversigt over de forskellige muligheder for at være aktiv i Amnesty. (http://www.amnesty-aalborg.dk/2010/folder.pdf). Han understregede at der var mange fleksible muligheder for at være aktiv, så den enkeltes interesser og muligheder kan tilgodeses. Det overrasker de fleste, hvor forholdsvis få timer, man skal reservere til at være aktiv f.eks. i forbindelse med deltagelse i AI´s bidrag til kulturnatten. Det fremgår af folderen, hvordan man kan tilmelde sig de forskellige aktiviteter.

Hans orienterede om lokalforeningsledelsens arbejde for at AI-Aalborg kan komme med i første bølge af gennemførelsen af AI´s nye strategiplan, der løber fra 2010-2016. Ideen er kort sagt, at AI-Aalborg skal samarbejde med en partner i den del af verden, der har massive menneskerettigheder og samtidig har en svag eller ikke-eksisterende AI-bevægelse. Formålet med samarbejdet skal være at AI-Aalborg i samarbejde med hovedkontoret i København kan hjælpe med til at styrke den lokale partner samtidig med, at den lokale partner styrker AI´s viden og know-how om samarbejdslandet. Konkret undersøger AI-Aalborg p.t. mulighederne for et samarbejde med en organisation i Zimbabwe.
For at lykkes med den nye aktivitet i AI-Aalborg er det afgørende, at afdelingen styrkes med viden på en lang række områder. I den forbindelse har lokalforeningsledelsen taget kontakt til Ben Dorfmann, der er lektor og studieleder på sprog og internationale studier på universietetet.

Ben orienterede om sine overvejelser om samarbejde mellem universitetet og AI-Aalborg. Kommende uddannelse i nye internationale studier kan omfatte projektarbejde for de studerende som kan være nyttigt for AI´s aktiviteter i henhold til den nye internationale strategi. Amnesty kan levere input til projektarbejdet. Herudover kan universitetet oprette og drive netværk for studerende og forskere i menneskerettigheder samt afholde konference om problembaseret læring og menneskerettighederne. AI kan deltage i konferencen og trække på netværket.

Der var almindelig opbakning til at arbejde videre med udvikling af samarbejdet mellem universitetet og AI-Aalborg, gerne med henblik på at gøre samarbejdet landsdækkende.

Resultatet af brainstormingen og diskussionen af aktiviteter indgår herefter i lokalforeningsledelsens afsluttende udformning af handlingsplanen på ledelsens næste møde.

Aktiviteter i de kommende måneder i AI-Aalborg (1½ minut)

Hans orienterede om følgende:
Udover møder i lokalgrupperne (fangegrupperne) deltager AI-Aalborg i den landsdækkende anti-diskriminationskampagne; tidspunktet er endnu ikke fastlagt af sekretariatet. Desuden afholder AI-Aalborg årsmøde/generalforsamling. Tidspunktet for årsmødet vil blive fastlagt efter, hvornår foredragsholder om Zimbabwe fra sekretariatet kan deltage.
Så snart tidspunkterne er fastlagt lægges de på hjemmesiden.

/Jes

Skriv et svar