Møde i lokalforeningsledelsen d. 10. august 2006

Til stede: Henrik, Kirsten, Lene, Peter, Hans.
Afbud: Maria, Peter A.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Lokale arrangementer for tiden.
3. Landsdækkende arrangementer for tiden.
4. Lokalforeningens interne struktur.
5. Fremtidigt samarbejde med sekretariatet.
6. Lokalforeningsrådet.
7. Aktivitets- og handlingsplan for lokalforening og center.
8. Kommende lokale arrangementer.
9. Kommende landsdækkende arrangementer.
10. Priorgade 1a.
11. Kurser, foredrag og aktivmøder.
12. Lokalgrupper og andre aktive.
13. ?konomi.
14. Eventuelt
15. Evaluering af mødet
16. Næste møde

ad 1. Dagsordenen blev godkendt.
ad 2. Der var aktivmøde d. 12. juni. Referat foreligger.
ad 3. Intet her.
ad 4: Peter A. foreslår at der bliver oprettet et centerudvalg på 3-4 personer. Med kun 1 frivillig centerkoordinator gør det centeret meget skrøbeligt, hvis man som centerkoordinator ikke møder ind meget ofte.
Lokalforeningsledelsen synes, at ideen om et centerudvalg kan være god, da det er vigtigt at flere i lokalforeningen har indblik i centerpasserordningen, men vil bede Peter A. om at komme med et oplæg til hvad centerudvalget skal have som kommissorium. Vi vil desuden gerne have en gennemgang af de nuværende forretningsgange, da det vil kunne hjælpe et nyt centerudvalg. Hvis et centerudvalg skal bestå af allerede aktive, kan udvalget næppe blive en ny gruppering, der kan erstatte centerkoordinatorens opgaver med nøgleuddeling etc.. Lokalforeningsledelsen har haft gode erfaringer med at centerpasserne er organiseret som gruppe og er derfor af den opfattelse, at centerpassergruppen bør vælge en leder, der er født medlem af centerudvalget og har daglige opgaver som nøgleudlevering, overblik over centerpassere m.v. som sit ansvarsområde.
Peter A. stopper som centerkoordinator lidt efter lidt indtil der kommer en anden løsning, da han har fået for meget at lave.
ad 5. Amnesty ?rhus har fået en ny centerleder, nemlig Anders Horst, der før var kasserer i Amnesty Aarhus. Vi vil invitere Anders til vores næste møde, så vi kan tale om bl.a. centerpasning og om vores uformelle aftaler med Amnesty ?rhus om driften af Priorgade 1a.
ad 6. Næste møde i lokalforeningsrådet er d. 19. august.
Hans har modtaget en aktivitetskalender, som han udfylder og returnerer.
ad 7. Peter A. har udsendt et revideret udkast til aktivitets- og handlingsplan. Vi laver et særmøde, hvor Peter A. skal være med. Mødets eneste punkt skal være handlingsplanen. Inden dette særmøde laver vi en høringsrunde pr. e-mail. Alle sender deres kommentarer til Hans inden særmødet. Hans sender alle en PDF-fil med handlingsplanen og instrukser, herunder deadline.
Henrik gjorde opmærksom på at handlingsplanerne kommer sent. Måske bør vi finde en anden køreplan for at udarbejde handlingsplaner, så de kan være klar til den nyvalgte lokalforenings første møde.
ad 8. Lokalforeningen har modtaget en invitation fra Aalborg Kommune til en fest for frivillige indenfor socialt arbejde. Festen foregår tirsdag d. 3. oktober i Europa-Hallen, Aalborg Kongres- og Kulturcenter, kl. 16.00 – 20.00. Vi sender en mail til Peter A. allersenest (og helst før) d. 21. august på frivillig@amnesty-aalborg.dk og skriver hvem, der gerne vil med. Så vil Peter A. skaffe billet.
Uanset hvad handlingsplanen ender med, er følgende aktiviteter reelle (og nævnes i udkastet til handlingsplanen):
Kunstauktion. Emnet var oppe på gruppe 144s seneste møde. Grupperne er ved at få ringet rundt til alle kunstnerne. Det endelige møde om kunstauktionen er aktivmødet d. 21. august.
Hans har lavet et forslag til opslag med udgangspunkt i Erik Clausens litografi. Jeannette, der er frivillig, må meget gerne sætte det op. Plakaten skal ud til gallerier, butikker og kunstforeninger. Maria skal forfølge dette. Hans kontakter hende.
Henrik er ved at undersøge om vi kan få en avisannonce hos Nordjyske. Subsidiært spørger han 3Fs Aalborg-afdeling. Desuden bliver kunstauktionen nævnt i Appetize (lokalt glittet magasin, hvor Henrik arbejder). Hans sender ham en grafikfil med Erik Clausens billede. Henrik sender desuden en pressemeddelelse ud.
Der skal tegnes en forsikring for menighedslokalet i Nørresundby i ugen inden. Peter H. undersøger dette og får tegnet en forsikring.
Alle skal sende en tilbagemelding til Hans om hvilke kunstværker, de er blevet lovet. Der er lovning på kunstværker fra bl.a. Bjørn Nørgaard, Knud Odde, Lars Vegas og Per Friborg. Kunstværkerne skal opbevares hos os privat indtil d. 8. september. Vi skal have koordineret hvem der henter billederne. Per Friborgs store billede skal hentes af to personer i Sindal. Peter S. henter dette billede sammen med Hans. Det kan opbevares i Lenes fælleshus.
Af forsikringshensyn er det blevet nødvendigt, at kunstværkerne kun skal udstilles fredag d. 8. september og lørdag d. 9. september.Hvis vi kan finde flere frivillige, da også d. 7. september. Indtil da skal kunstværkerne opbevares hos os. Lene spørger Nørresundby Kirkecenter om vi kan have åbent på kirkecenteret fredag d. 8. september med bemanding til kl. 19.00. Peter S. gerne bemande d. 8.
Peter H. er regnskabsansvarlig for arrangementet.
Vi skal have skrevet et brev til virksomheder, så de kan komme og købe billederne. Hans har forfattet et brev og beder Peter A. få en centerpasser til at udvælge ca. 20 større nordjyske virksomheder (herunder offentlige virksomheder) med kunstforeninger, som vil købe kunst. Sammen med opslaget skal vi have sendt et opslag. Hans lægger 30 eksemplarer af opslaget i Priorgade 1a.
Kulturnatten. Den endelige projektbeskrivelse skal foreligge 18. august. Vi håber at Maria laver den. Vi skal mødes med Det Hem??lige Teater og afventer udspil fra dem.
Stand-up-arrangement den 19. august er blevet aflyst.
Frivilligmarked. Der er frivilligmarked d. 2. september kl. 11-15 arrangeret af De Frivilliges Hus. Jytte Kaalund er tovholder på vores deltagelse, der består i en bodshandling. Hun deltager i det forberedende møde.
ad 9: Aktivseminaret finder sted d. 16.-17. september i Hornstrupcenteret i Vejle og denne gang bliver Brian Dooley, der leder det verdensomspændende projekt ??Amnesty = Activism? hovedtaler. Lokalforeningsrådet (LFR) opfordrer folk til at deltage. Desuden må folk meget gerne meddele det til Lokalforeningernes formand, så LFR kan få et overblik over, hvor mange der kommer fra den enkelte lokalforening. Hans deltager desuden i formandstræffet d. 15. september.
ad 10. Whiteboards og lamper er ankommet og står inde i skabet i køkkenet. Der er 3 whiteboards, der nu blot skal sættes op. Der er også fire røgalarmer i skabet samt en brandslukker i køkkenet. Peter A. har lagt ud.
Der er meget høj udskiftningsfrekvens af centerpassere, og det er svært at have faste åbningstider. Kan vi lade lokalgrupperne tage vagter i centeret? Peter A. foreslår to modeller:

a) Lokalgrupperne får hver især en fast dag i ugen, hvor en eller flere fra gruppen passer centeret i mindst 3 timer i et nærmere defineret tidsrum fra kl. 08.00 – 22.00. F.eks. kan det være, at lokalgruppe 54 ønsker at tage mandag kl. 19.00 – 22.00, mens f.eks. lokalgruppe 144 tager torsdag kl. 12.00-15.00.

b) Lokalgrupperne deles om en fast dag f.eks. torsdag, så lokalgruppe 54 er ansvarlige for at holde centeret åbent i 3 timer om torsdagen i en måned, Lokalgruppe 144 den næste måned og lokalgruppe 903 den næste måned. Det kræver dog, at Lokalgrupperne kan blive enige med hinanden om en bestemt fast åbningstid.

Vi diskuterede dette. Desværre har mange lokalgruppemedlemmer arbejde eller er uddannelsessøgende og kan formodentlig derfor ikke kan fungere som centerpassere. Vi tager punktet op på aktivmødet d. 21. august og hører, om der nogen er kan.
ad 11: Ideen om aktivdage (eller rettere planlægning af sådanne) skal tages op efter kunstauktionen.
ad 12: Gruppe 165 er definitivt nedlagt. Vi kan naturligvis spørge de nye facere om de vil genoplive den.
Det er usikkerhed om eksistensen af Aceh-gruppen.
ad 13: Der er endnu ikke blevet lavet en automatisk overførsel af tilskud fra Aalborg kommune til dansk afdeling. Peter S. arbejder på sagen,
Et fast fremtidigt punkt vil være regnskabsstatus. Husk kvitteringer, hvis I bruger penge – siger Peter S. Alle centerpassere skal især huske at indlevere kvitteringer, hvis der er tale om udgifter, som lokalforeningen skal dække.
ad 14: Intet at bemærke.
ad 15: Det er dejligt at slutte kl. 21.00. Dagsorden var stor, men det var professionelt at udsætte diskussionen af handlingsplanen til et særligt møde.
ad 16: Det særlige møde om handlingsplanen er d. 18. september kl. 19.00. Fristen for indsendelse af kommentarer til Hans er 15. september. Hans skaffer tysk badeøl. Næste ordinære møde er mandag d. 25. september kl. 19.00. Næste aktivmøde er d. 21. august kl. 19.00.