Aktivmøde 12. juni 2006

Til stede: alspeter@gmail.com, jkaa@stofanet.dk, tinajensen75@hotmail.com, sharkschool@hotmail.com, msso00@stofanet.dk, hanshuttel@mac.com og morkarenj@hotmail.com
Referent: Hans
Ordstyrer: Tina

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Lokalforeningsledelsen orienterer.
3. Aktivdage.
4. Kulturnatten.
5. Kunstauktion.
6. Anti-torturdagen.
7. Andre lokale arrangementer.
8. Lokalerne.
9. Landsdækkende arrangementer.
10. Eventuelt.
11. Næste møde

ad 1: Dagsorden blev godkendt.
ad 2: Lokalforeningsledelsen holdt møde d. 31. maj. Højdepunkter var:
Peter A. har lavet et udførligt udkast til fordeling af arbejdsopgaver. Hovedideen er at der er 4 hovedansvarsområder med hver sin sekretær.
Peter A. er blevet tilbudt at blive medlem af lokalforeningsrådet.
Hans og Peter A. har udarbejdet et udkast til handlingsplan for det kommende år.
Karen talte om gruppe 54s reaktioner på udkastet til fordeling af arbejdsopgaver og på udkastet til handlingsplan. Vi tager handlingsplanen op igen på næste aktivmøde.
ad 3: I ?rhus har de en fast ??aktivdag? med kurser for nye aktive og foredrag. Vi kunne lade hver gruppe være ansvarlig for 3 arrangementer om året. Arrangementer kan være interne eller eksterne, og de kunne have et fast tema i en periode ad gangen. Her er en liste med ideer til arrangementer:
– Filmaften i Priorgade med en interessant film.
– Vi inviterer en gæst fra AAU til at tale med lokalforeningen om et aktuelt policy-emne (f.eks.
diskrimination).
– Underskriftsindsamling i forbindelse med kampagne.
– Informationsmøde med udgangspunkt i kampagne.
De forsamlede syntes at ideen var god. De enkelte grupper lover at komme med en eller to ideer til aktivdage, som gruppen kan stå for, og melder tilbage til næste møde.
ad 4: Temaet for kulturnatten i år er ??kaOZ?, og ideen er at lave et arrangement, der illustrerer (nogle af) de overgreb, som fanger i ??krigen mod terror? bliver udsat for. Tina har skaffet os mulighed for at låne kasematterne på Aalborg Slot; fangehullet bruges til havemøbler! Kasematterne lukker normalt kl. 21.00; det vil være nødvendigt for os at have adgang til kasematterne i længere tid end da – af hensyn dels til oprydning, dels fordi kulturnattens myldretid er omkring kl. 21.00. Alle opfordres til at besøge kasematterne.
En foreløbig projektbeskrivelse skal være klar 16. juni; den endelige skal foreligge 18. august. Marias brev til Aalborg Slot kan bruges som udgangspunkt for projektbeskrivelsen. Maria kontakter Det Hem??lige Teater, der muligvis kan være samarbejdspartner. Vi skal have valgt en fængende titel. Nogle forslag var:

– 10 minutter på Guantanamo
– Torturnatten
– For enden af tunnellen – besøg Guantanamo i kasematterne på Aalborg Slot

Vi skal søge Sigrid Sønderby om midler. Det, der nu skal ske, er:

Tina kontakter Folmer Christensen om mulighed for at låne lokalerne i længere tid end til kl. 21. (Ideelt til 23.00). Det vil være godt, men ikke nødvendigt at få fangehullet også.
Maria kontakter Det Hem??lige Teater.
Tina og Maria laver en foreløbig beskrivelse og søger samtidig kommunen om midler via Sigrid Sønderby.
Arrangementet skal rundes af med en lille modtagelse og opfordring til at skrive under på stofpostkortet.

Der er desuden et kulturnat-arrangement i Priorgade 1a. Morten er tovholder på dette arrangement. Vi foreslår at han laver et mini-foredrag om børnesoldater og fotos til ??Control Arms?.

ad 5: Lokale til kunstauktion er på plads, nemlig menighedslokalet ved Nørresundby kirke. Auktionen bliver lørdag d. 9. september kl. 14.00. Der er uformelt tilsagn fra Martin om at vi kan anvende sekretariatets frankeringsfaciliteter. Maria og Jytte sørger for at brevet til nordjyske kunstnere er klar, og Peter A. tager sig af at sørge for at brevet bliver scannet og videreformidlet til sekretariatet. Hans har talt med Trolle Henriksen og skal tale med ham igen på onsdag.
Hans afklarer med Nørresundby kirke, hvordan forsikringsforholdene er. Desuden skal han have afklaret hvornår der kan være åbent i menighedslokalerne. Hans søger om momsfritagelse hos Told og Skat.
Der skal laves en plakat, der annoncerer for arrangementet. Plakaten skal formodentlig trykkes i Hinnerup. Plakaten skal være klar mandag 14. august. Gad vide om vi kan bruge Erik Clausen-billedet som motiv til plakaten? Hans spørger sekretariatet om de har en udgave af billedet i elektronisk format og ringer til Maria, der måske kan få Jeannette til at sætte plakaten op. Udgifterne til plakaten dækkes (forhåbentlig) af kunstauktionen.
Plakaten skal ud til:
– Gallerier
– Butikker
– Kunstforeninger
Vi er nødt til at dele opgaven med at ringe til kunstnerne ud på lokalforeningens medlemmer. Vi ringer rundt i første uge af august. Hver gruppe får ansvaret for at ringe til 32 kunstnere. Maria fordeler kunstnerne på de 4 grupper (144+165, 54, 903 og centerpasserne) og finder ud af hvem der skal ringe til hvem.
Karen spørger Peter Lange om bølgepap, paphjørner og tape.
Der skal være et møde med endelig fordeling af arbejdsopgaver mandag d. 21. august kl. 19.00.
ad 6: 26. juni er FNs dag mod tortur. Sekretariatet har udarbejdet en ??aktionspakke?, som vi kan rekvirere. De store postkortbannere er centrum for ideerne i pakken. Ingen har overskud til at lave noget denne dag, men pakken kan bruges til kulturnatten, subsidiært til frivilligmarked. Peter A. kontakter Trolle (apurup@amnesty.dk) på sekretariatet og hører hvor lang tid vi kan låne pakken.
ad 7: Der bliver formodentlig ikke PR-kursus d. 22. juni.
Der er frivilligmarked d. 2. september kl. 11-15 arrangeret af De Frivilliges Hus. Jytte er tovholder på vores deltagelse, der består i en bodshandling. Der er formøde d. 8. august; Jytte deltager.
ad 8: Butikslokalet er blevet frisket gevaldigt op med maling, ny indretning m.v. Inden længe kommer der nye møbler. Disse skal skaffes af centerpasserne ved fundraising.
Vi må gerne købe brandslukker, tavler (3 små whiteboards) m.v. til lokalerne – siger sekretariatet, Peter A. tager affære.
De nye nøgler er ankommet. Der er blevet fremstillet 20 kopier ud over de oprindelige 10.
Der skal laves en plakat med de nye åbningstider.
ad 9: Aktivseminaret finder sted d. 16.-17. september i Hornstrupcenteret i Vejle og denne gang bliver Brian Dooley, der leder det verdensomspændende projekt ??Amnesty = Activism? hovedtaler. Lad os være finde ud af hvem der deltager, så vi kan følges af.
ad 10: En frivillig vil gerne med i en lokalgruppe. Hans introducerer hende til gruppe 144.
Peter A. vil gerne lave et e-nyhedsbrev som kommer ud en gang om måneden. En mulighed vil være at tillade tilmelding via WWW.
Alle kan kontakte Hans for at få adgang til at skrive på lokalforeningens webside.
ad 11: Næste aktivmøde er d. 21. august kl. 19.00 inden møde om kunstauktion. Gruppe 903 er ansvarlig for dette møde.

Skriv et svar