Møde i lokalforeningsledelsen 12.4.2006 kl. 19.00.

Til stede:            Lene, Peter Als, Peter Holm Stampe, Hans.
Afbud:                Henrik, Kirsten.
Fravær:              Maria.

Dagsorden


1.   Godkendelse af dagsorden.
2.   Lokale arrangementer for tiden.  
3.   Landsdækkende arrangementer for tiden.
4.   Fremtidigt samarbejde med sekretariatet.
5.   Aktivitets- og handlingsplan for lokalforening og center.
6.   Kommende lokale arrangementer.
7.   Kommende landsdækkende arrangementer.
8.   Priorgade 1a.
9.   Kurser, foredrag og aktivmøder.
10. Lokalgrupper og andre aktive.
11. Økonomi.
12. Eventuelt
13. Evaluering af mødet
14. Næste møde

ad 1. Dagsordenen blev godkendt, og dens punkter kan bruges som faste standardpunkter.

ad 2. Der har været lokalt årsmøde 1. marts. Fremmødet var godt, og til det efterfølgende arrangement med Jørgen Flindt Pedersen var der også godt fremmøde. Samarbejdet med Studenterpræsten er en god tradition!
3. april var der demonstration i Aalborg lufthavn som del af aktionen mod “renditions”. Morten Laustsen var i 24 Nordjyske.


ad 3. Aktionen mod “renditions” kom på http://www.amnesty.org.


ad 4. Vores oplæg er at Martin skal mødes med lokalforeningsledelsen regelmæssigt. Ved hvert møde vil vi tage op om det er vigtigt, at han kommer. Som udgangspunkt foreslår vi at Martin deltager i vores maj-møde og derudover kommer til to af vore møder i efteråret.
Dette er rammerne for samarbejdet; de konkrete sager bør kunne klares løbende.

ad 5. Vi skal have et bud på en aktivitetsplan og en handlingsplan for lokalforening og center. Peter A. og Hans laver et udkast sammen over e-mail og fremlægger det på næste møde. Vi tager udgangspunkt i strukturen for de gamle planer.
I handlingsplanen for centeret skal det præcises bl.a. hvad målene er for centerpassergruppen (herunder kontakt med centeret i Århus) og hvad praktikanter skal lave og hvor de skal placeres. Lokalforeningen skal være med til at identificere hvad en praktikant kan gribe fat i. Hans spørger Martin hvem der definerer praktikanters arbejdsområde.
I handlingsplanen for lokalforeningen bør ungdomsarbejdet have høj prioritet og bør kunne kombineres med foredragsvirksomhed. Her kan vi også tage ideen med aktivdage op.


ad 6. Uanset hvad handlingsplanen ender med, er følgende aktiviteter reelle:
Kunstauktion. En af centerpasserne, Anitta, har kontakt til mange kunstnere og har sørget for at der er permanent udstilling af kunstnere i Priorgade 1a. Hermed er grundlaget til stede for at skaffe kunstværker til kunstauktionen. Lokalforeningsledelsen har også kontakter til kunstnere og galleriejere. Tina, en anden centerpasser, har fundet to bud på lokaler som kunne bruges til kunstauktionen. Tina skal kontakte Hans snarest. Hans kontakter præsterne ved Nørresundby Kirke for at høre om menighedslokalet kan bruges. Lokalet besluttes senest ved aktivmødet den 15. maj.
Kulturnatten. Temaet er “kaOZ”. Foreløbig projektbeskrivelse skal være klar 16. juni; den endelige skal foreligge 18. august. Emnet skal op på aktivmødet d. 15. maj. En mulighed kunne være at skabe en “forvirringstunnel” som skal vise sanseberøvelsen og forvirringen forbundet f.eks. med “renditions”.  Her er et samarbejde med en teatergruppe (ligesom sidste år) en god mulighed. Valget af lokale er uklart. Emnet tages op på aktivmødet d. 15. maj. Gad vide om vi kan inddrage Det Hem’lige Teater.
Hans har planer om et arrangement på Nordjyllands Kunstmuseum d. 5. juni i forbindelse med forsoningnu.dk. Måske kunne lokalforeningen blive involveret som en blandt mange foreninger, der anbefaler arrangementet. Vi kan tage punktet op på aktivmødet.
ad 7. Peter H., Lene og Hans skal med til landsmødet. Lene og Karen Margrethe fra gruppe 903 følges ad og har kørelejlighed.
ad 8. Vi er tidligere blevet bedt om at lave en liste over nødvendige anskaffelser til Priorgade 1a. Her er status:

  • Ny lås på fordør. Status:  Sekretariatet har haft problemer med elektroniske låse, så det kan se ud som om vi skal fortsætte med almindelige nøgler. Ejeren af ejendommen skal sørge for at sætte ny låsecylinder i; der er en ny lås og 10 nøgler klar. Ekstra nøgler kan formodentlig fremskaffes. Når den nye lås er sat i, giver Peter A. alle i lokalforeningen besked. Der bør være samme nøgle til fordør og bagdør. Se også nedenfor om nøglepolitik.
  • Ny bagdør og ny lås.  Status: Intet nyt. Peter A. har kontakt til Martin og spørger ham igen.
  • Ny kopimaskine. Status:  Intet nyt. Den lille virker fint, nu hvor den har fået ny toner.
  • En hurtigere computer (eller gerne 2). Status: Intet nyt.
  • Møde- og præsentationsudstyr til mødelokalet: Tavle, dataprojektor, lærred. Status: Vi har nu en dataprojektor. Centerpasserne bør bestille flere små whiteboards hos IKEA og sende fakturaen til sekretariatet.
  • Bedre belysning til mødelokalet. Status: Centerpasserne får hermed carte blanche til at finde og bestille et antal lamper hos IKEA og sende fakturaen til sekretariatet. Lene kender en mand, der kan sætte lamper op. Der findes centerpassere, som har god indsigt i lampernes placering. I mødelokalet skal der bruges 2 loftslamper over mødepladsen og en bordlampe til skrivebordet.

Peter har udarbejdet et udkast til ny nøglepolitik. Depositum bliver 300 kroner. Der skal formodentlig skaffes ekstra nøgler, hvis alle i lokalforeningsledelsen og flere centerpassere skal have en nøgle. Hver lokalgruppe kan have højst 1 nøgle ud over de nøgler, gruppens i ledelsen får. I nøglepolitikken skal det indarbejdes at der skal laves fast nøglekontrol hvert halve år, dog hver anden måned for centerpasserne, da centerpassere typisk er tilknyttet centeret i kortere tid. Hvis en nøgle er væk, mister man endegyldigt sit depositum.
Gruppe 165 har haft ideer til indretning af lokalerne, men gruppe 165 har et meget lavt aktivitetetsniveau for tiden.
Den nye vision og mission for centeret skal fremgå af strategi- og handlingsplanerne (se punkt 5).
Rengøringsordningen skal genstartes. Der skal laves en rengøringsplan; Peter har spurgt Jytte fra centerpassergruppen om hun kan være rengøringskoordinator. Lokalgrupperne skal koordinere dette – men facerne bør også inddrages, da de i lange perioder er dem, der bruger lokalerne suverænt mest. Hans kontakter gruppesekretærerne og Morten desangående.
Rygning skal være forbudt overalt i centeret. Der skal et skilt op!
ad 9: I Århus har de en fast “aktivdag” med kurser for nye aktive og foredrag. Vi bør overveje at organisere vores aktiviteter på samme måde; Hans kontakter Martin og lokalforeningen i Århus for at høre om deres erfaringer, inden vi sætter noget i værk. Punktet tages op på næste møde i lokalforeningsledelsen.
Kurser fra lokalforeningsrådet har naturligvis stadig en væsentlig plads.
ad 10: Gruppe 165 er meget lidt aktiv for tiden. Problemet er desværre velkendt fra den foregående inkarnation af gruppen. Punktet skal tages op på aktivmødet. Måske er problemet en manglende kontinuitet i form af f.eks. en aktionssag. Hans kontakter gruppe 165 og nævner at punktet bliver taget op på næste aktivmøde, der må være det naturlige forum for dette emne.
ad 11: Snart skal kasserer-relikvierne og -erfaringerne overdrages formelt fra den gamle kasserer til den nye. Peter H. skal aftale et møde med Henrik Mortensen (henrikmortensen12@msn.com) snarest, da trækningsretten på lokalforeningens konti snarest muligt skal overgå til Peter H. og Peter A.
Peter A. har fået at vide af Anette K. at Peter H. skal sørge for at indbetalingen af huslejetilskud fra Aalborg kommune fremover skal videresendes til sekretariatet. Peter H. kontakter Torben Olsen. Desuden skal Peter H. meddele Aalborg kommune at lokalforeningen har fået ny kasserer. Vores bankrådgiver i Arbejdernes Landsbank er Ole Knudsen.
Peter A. har lagt 1250 kr. ud for gamle regninger.
ad 12:  Vand-, gas- og fjernvarmeledningerne i Priorgade bliver udskiftet i ugerne 31-39 (fra 31. juli til 2. oktober).
Nogle har talt om brandfaren i centeret. Centerpasserne anskaffer en røgdetektor til hvert lokale og en pulverslukker.
ad 13: Det gik jo meget fint, men 2 timer var egentlig ikke slemt, når man tænker på hvor meget stof vi var igennem.
ad 14: Næste møde er d. 31. maj kl. 19.30 (Martin skal inviteres). Møderne derefter er 9. august kl. 19.30 og mandag d. 25. september kl. 19.30. De medlemmer af lokalforeningsledelsen, der ikke var med, kan gøre indsigelser.

Skriv et svar